זכות הכנסת אורחים

קויפט א זכות

מיר גיבן אייך דא דעם געלעגנהייט צו קויפן זכותים אין די טאג טעגליכע אפעראציעס, און זיין א שותף אין די פעולות פונעם וועד.

די פאלגענדע זכותים שטייען צום פארקויף:

זכות נר למאור $72

די הוצאות פון עלעקטער אויפן ציון פאר א חודש

זכות מקוה טהרה $100

די הוצאות פון אויפהאלטן דעם מקוה פאר א וואך

זכות משקה ישראל $120

די הוצאות פון א קעסטל קאווע

זכות הכנסת אורחים $180

די הוצאות פון אויפהאלטן דעם נייעם גרויסן בנין פאר א טאג

זייט מנדב לע"נ אייערע נאנטע אינעם טאג פון א יארצייט, אין טאג פון א שמחה אין די משפחה בשעה טובה, ווען איר נויטיגט זיך אין א ישועה אדער סיי ווען.