קוויטל/ליכט

שיקט א קוויטל, צינדן א ליכט

מיט אייער ווארעמהארציגע ביישטייערונג פאר וועד הכנסת אורחים האט איר דעם געלעגנהייט צו שיקן א קוויטל אדער באשטעלן צו צינדן א ליכט אויפן ציון.

פרייזן זענען ווי פאלגענד:

צינדן א ליכט $18

שיקן א קוויטל $36

צינדן א ליכט און שיקן א קוויטל $54

א שליח מיוחד וועט ארויפגיין פאר אייך צום ציון הק' און צינדן א ליכט און/אדער שטעלן אייער קוויטל לויט אייער פארלאנג.